کتابچه، فراتر از یک کتاب

مكان گيرنده

تغییرات کتابچه ۱٫۱٫۰

مكان گيرنده

پیاده‌سازی تبلیغات بنری استاندارد تپسل‌پلاس

مكان گيرنده

حفاظت شده: راهنمای اتصال به وب‌سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای زرین‌پال

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
مكان گيرنده

گرفتن خروجی امضا شده

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

کدگذاری محتوا

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

ویرایش محتوای برنامه

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

تغییر فونت‌های برنامه

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

تغییر تنظیمات برنامه

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

تغییر متن‌ها و رنگ‌های برنامه

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.
مكان گيرنده

تغییر اطلاعات برنامه

این نوشته بخشی‌از مستندات آموزشی کتابچه و ویژهٔ خریداران آن است.

Refund Reason